Wednesday, September 13, 2023

המאבק נגד בית המשפט העליון הוא מאבק נגד הגלובליזם והתבוללות / The Struggle Against the Israeli Supreme Court is a Struggle Against Globalism and Assimilation

כ״ז לחודש השישי תשפ״ג
English follows the Hebrew.
YNET: שופטים בביקורת על הממשלה: "הרוב קובע? זו דמוקרטיה של ועדת קישוט בכיתה ד'" | ישיר 12.09.2023

כל 15 שופטי העליון דנים בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות - והשופט עמית אמר כי הוא לא חושש מ"תרחישי אימה", אך ציין: "דמוקרטיה לא מתה במכות חזקות". סולבר התנער מהחקיקה, וחיות ציינה כי גם הוא חשב שנכון לצמצם את העילה "דרך הפסיקה". נציג הממשלה התבקש להזדרז - וטען כי מגבלת הזמן שניתנה לו "לא סבירה". עדכונים שוטפים

9:08 | ח"כ גוטליב הגיעה לדיון: "זה קרקס"

9:11 | 15 השופטים באולם: החל הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות
גלעד מורג, גלעד כהן

15 שופטי בית המשפט העליון נכנסו לאולם ג' בבית המשפט בירושלים. הדיון הדרמטי בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות החל.

9:49 | חיות לנציג הכנסת: "מי מפקח שהממשלה פועלת בסבירות? אתם מסכימים שיש דין אבל אין דיין" גלעד מורג

חיות התייחסה לתיקון לחוק יסוד: השפיטה, שמבטל את השימוש בעילת הסבירות נגד מהלכי הממשלה והשרים - ופנתה לנציג הכנסת בדיון בבג"ץ, לאחר שטען כי השרים עדיין מחויבים לפעול בסבירות: "מי מפקח על כך שהם אכן פועלים בסבירות? או כמו שהיועמ"שית כתבה: 'אתם מסכימים שיש דין אבל אין דיין'". עורך הדין יצחק ברט הבטיח להתייחס לסוגיה בהמשך.

אחר הצהרים נשיאת העליון אסתר חיות טענה שביטול סעיף הסבירות מתנגד לנטיה ״הגלובלית״ (העולמית). YNET באנגלית היא מזכירה את אוסטרליה אבל לא ארה״ב.
עשר אגורות (2¢):
ח״כ גוטליב צודקת. זה קרקס. למה הממשלה מתיחסת למה שבית המשפט העליון עושה בכלל שיכריע את גורלו של חוק שהתקבל במטרה להגביל את רשות בית המשפט הזה? עד היום אין גבול ממש של הרשות שלו.

הנימוק של בית המשפט מגוחך. למעשה נשיאת בית המשפט העליון שאלה "מי מפקח על כך שהם [הממשלה] אכן פועלים בצורה סבירה?"

אני אשמח לענות על השאלה הזו. המצביעים מפקחים אם הממשלה פועלת בצורה סבירה או לא, ולא בתי המשפט. רוב העם בחר את הממשלה. אם העם לא מאמין שהיא פועלת בצורה סבירה, אז העם יבחר ממשלה אחרת.

העם לא הצביע לשופטי בית המשפט השמאל הקיצוני, ואפילו לממשלה הנבחרת אין שליטה מלאה על בחירת השופטים. השופטים האלה מוכיחים פעם אחר פעם את מה שהם מחשיבים כסביר, מוסרי עולם המערב, ולא מוסרים יהודיים. לחבריי היהודים האמריקאים אני מזכיר ששני סוגי המוסרים האלה בכלל לא אותו הדבר.

"סעיף הסבירות" מבוסס על מוסרי עולם המערב. זאת אומרת לא על מוסרים היהודיים. "סעיף הסבירות" נשאר ממהמנדט הבריטי. מה שסביר הוא עניין אישי מאוד וכזה שניצל על ידי בית המשפט השמאלני בראשות נשיא בית המשפט לשעבר אהרן ברק וחסידיו.

מי שלא הצביע בממשלה הנוכחית אוהב את בית המשפט הזה, ואת היישום האפשרי של "סעיף הסבירות", שכן מטרתו הסופית של בית המשפט העליון היא לכפות עלינו את האג'נדה השמאלנית שלו.

היהודים האלה עברו שטיפת מוח בהצלחה להאמין שמסירות החרדים ללימוד תורה ושמירתה מאיימת אותנו יותר מכל דבר אחר. ושאם החרדים מצליחים להשיג מספיק שליטה, הם יאלצו גברים להתכנס לתפילות ולימודים, לכפות נשים להתלבש בצניעות ולכסות את ראשיהן, לסגור מסעדות לא כשרות ולסגור את כל בתי עסק בשבתות וחגים וכו'. זאת אומרת לקחת ממנו את החופש לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות, לטייל בשבת, לאכול חזיר ורכיכות. , לקיים יחסי מין ללא הבחנה, ולהשתמש בהפלה כפיקוח ילוד, ועוד.

זאת הגישה של עולם המערב, הגישה של גלות אדום, הגישה של עשיו אח הגדול של יעקב אבינו. הגישה הזו היא ההפך של הגישה של יעקב אבינו.

אנחנו לא חיים בעולם הזה כדי לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות. אלא חיים בעולם הזה כדי לעשות מה שהקב״ה רוצה ממנו, כמיטב יכולתנו.

כמובן, זה הדבר האחרון שעולה לרוב שופטי בית המשפט העליון. הערב רב , שיצא איתנו ממצרים למדבר (שמות יב, לח), עסק ועודנו עוסק ברצון עצמי. ראשם תקועים בגולה. לפני 3,300 שנים הם הזדהו עם המצרים. היום הם מעדיפים את החיים של עולם המערב מהחיים של יהודי.

היהודים העוסקים ברצון עצמי אוהבים להזהיר אותנו על הרע של שילוב הדת והמדינה וחושבים על הממשלות הלא-יהודיות הפרוגריסיביות כדוגמאות להצלחה. הם מאמינים שהדמוקרטיה (המזויפת) של מדינת ישראל צריכה להיות ממש כמוהן.

התורה מלמדת על ממשל יהודי אמיתי שצריך לקיים בארץ ישראל שהושבעה לנו. הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל, ואמר וציווה לנו איך למשול אותה. אנחנו יכולים להיות "עם קשי עורף", וכנראה לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות.

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, טענה... שביטול סעיף הסבירות נוגד את הנטיוה העולמית (הגלובלית).
היא מדברת על אנגליה ואוסטרליה כדוגמאות אבל לא ארה״ב. אם קונגרס ומדינות ארה״ב מתיקנים תיקון לפרק השלישי של החוקה שעוסק ברשות השוטפת, אין לבית המשפט העליון הרשות לבטל את זה אלא רק אם יש טעויות בתהליך התיקון או אם יש התנגשויות בין התיקון החדש לחלק אחר בחוקה שצריכה ברור.

פירוש האפשרי למילים של נשיאת העליון?
חשוב להיות כמו הגוים. חשוב לעם ישראל לדאג על הנטיות (הטרנדים) של אומות העולם. כדאי לעם ישראל לבטל את אופי מובדל ונפרד שלו. עדיף לעם ישראל להתבולל. ובסופו של דבר? להעלם.

חליליה!

Translated from YNET Hebrew Sept. 12, 2023
All 15 Supreme Court Justices are discussing petitions against the cancellation of the "reasonableness clause" - and Judge Amit said that he is not afraid of "horror scenarios", but noted: "Democracy does not die with strong blows". Solver disavowed the legislation, and Hayat stated that he also thought it was appropriate to reduce the grounds "through the ruling". The government representative was asked to hurry - and claimed that the time limit given to him was "unreasonable". Ongoing updates (follow) 

9:11 | The 15 judges in the courtroom: the High Court hearing on the cancellation of the reason for reasonableness has begun
Gilad Morag, Gilad Cohen

15 Supreme Court judges entered Hall C in the Jerusalem Court. The dramatic discussion of the petitions against the cancellation of the reasonableness clause has begun.

9:08 | MK Gottlieb came to the discussion: "It's a circus"

9:49 | Hayut to the representative of the Knesset: "Who supervises that the government acts reasonably? You agree that there is law but there is no judge"

Gilad Morag

Hayut referred to the amendment to the Basic Law: the Judiciary, which abolishes the use of the reasonableness clause against the actions of the government and the ministers - and addressed the representative of the Knesset at the High Court hearing, after he claimed that the ministers are still obliged to act reasonably: "Who supervises that they indeed act reasonably? Or as the ombudsman wrote: 'You agree that there is justice, but there is no justice.'" Lawyer Yitzhak Brett promised to address the issue later.

YNET: Top court chief argues eliminating reasonableness clause goes against global trends
Hayut cites England and Australia as examples of countries that expanded use of standard; Government representative says Israel's founding document must not 'constrain the sovereign'

YNET correspondents | Sept. 12, 2023, Updated:12:48

Supreme Court Chief Justice Esther Hayut argued in a landmark hearing of challenges to key components of the government's push to overhaul the judiciary Tuesday that revoking the reasonableness clause goes against the global trend. (cont.)
Esser Agaroth (2¢):
MK Gottlieb is right. This is a circus. Why is the government even giving legitimacy to a court deciding the fate of a law that was passed with the goal of limiting this very court's unbridled power?

Of course,

The reasoning employed by the court is ridiculous. The President of the Supreme Court actually asked "Who supervises that they [the government] indeed act reasonably?"

I can answer that for her. The voters supervise whether the government acts reasonably or not, not the courts. The people elected the government. If the people do not believe it acts reasonably, it will elect a different government.

The people did not elect the far left court, which has proven time and time again what it considers to be reasonable, Western values, not Jewish values. And, no, my fellow American Jews, they are unequivocally not the same thing.

The "reasonableness clause" is one of the many Western, ie. non-Jewish, holdovers from the British Mandate. What is reasonable is a highly subjective concept, one which has been exploited by the leftist court led by former Supreme Court President (Chief Justice) Aharon Barak and his disciples.

Those who did not vote in the current government love this court, and its potential application of the "reasonableness clause," since its ultimate goal is to impose its leftist agenda on us.

These Jews have been brainwashed into believing that the Haredi (ultra-orthodox) dedication to Torah study and its observance is the true threat, and that if they gain enough power, they will force men to come together to pray and to study, force women to dress modestly and to cover their hair, close non-kosher restaurants, and close all businesses on Shabbat and Holidays, etc. In other words, they will take away our freedom to do what we want, travel on Shabbat, eat pork and shellfish, have indiscriminate sex, and use abortion as birth control, to name a few.

Israel is not here on this earth to do whatever it wants. We are here on this earth to do what The Almighty wants, to the best of our ability.

This, of course, is the farthest thing from the minds of the majority of Israel's Supreme Court justices. The Erev Rav (mixed multitude; Ex. 12:38), that came out of Egypt with us into the Sinai, was and still is concerned with self-will. They are stuck in a galuth (exilic) mentality. Thirty-three hundred years ago, it was their unwavering identification with the Land of Egypt. Now it is their preference for the Western World (Edom / Rome) over a Jewish one.

The same Jews concerned with self-will, some even pretending that their will is The Almighty's Will, love to sound the alarm over Israel's integration of religion and state, and point to the progressive non-Jewish governments as examples of success, and what Israel's democracy deMOCKracy should strive to be.

The Torah itself outlines a truly Jewish form of government, one which is supposed to be employed within the Land that has been Divinely promised to Jewish People. The Almighty gave us the Land of Israel, and told us how He expects it to be governed. It's not rocket science. But our misguided brethren have been indoctrinated into loyalty to the State at the expense of loyalty to The Almighty and His Torah.We can be a "stiff-necked people," and apparently do not like being told what to do.

Supreme Court Chief Justice Esther Hayut argued... that revoking the reasonableness clause goes against the global trend.
She mentions English and Australia as examples. She left out the U. S., where, if the Congress and the states amended Article III - Judicial Branch, of the Constitution, as far as I know, the courts would not have any power to stop it, with the exception of how the amendment process was carried out, as well as address any overlooked conflicts with other parts of the Constitution.

So what is the translation of Chief Justice Esther Hayut's comments?
It is important to be like the non-Jews. It is important for Israel to concern itself with the trends of the non-Jewish nations of the world. Israel should cancel its nature of being a separate and distinct people. It is preferable for the people of Israel to assimilate. And eventually? ...Disappear.

God forbid!

1 comment:

moshe said...

Love the title of this post; it says it all. Anyone who can't see the absolute truth of this is so brainwashed that we hope there's a possibility for their recovery! So basically simple and clear how evil these Amaleikim are and how the brainwashed useful idiots can't see the simple truth of how they have been programmed from kindergarten onwards. These protesters don't seem to know the difference between liberty (freedom) and tyranny, r'l.

You Might Also Like...